Na základě podaného projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nemocnici Strakonice, a.s. poskytnuta dotace k uskutečnění tohoto projektu.

 

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení kvalifikace a rozvoj v oblasti klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců.

Řešený projekt výrazně přispěje ke zvyšovaní adaptability zaměstnanců, která zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost nemocnice. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury.

Realizace projektu 30.12.2010 – 29.12.2012.

Za realizační tým: Mgr. Marie Janoušková, Bc. Edita Klavíková, Bc.Miloslava Bláhová

Závěrečná zpráva o průběhu projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“

Realizace projektu se uskutečnila v období od 29. 12. 2010 do 29.12.2012. z finančních prostředků ESF.

Na sestavování projektu se podílel projektový tým nemocnice, který zajišťoval po celou dobu jeho úspěšnou realizaci.

Cílem projektu bylo další profesní vzdělávání zaměstnanců nemocnice v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, udržení kvalifikace a také obnovení a rozvoj klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců. Do projektu byli zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury nemocnice.

 

Specifickými cíli projektu bylo :

Vybudovat interní systém vzdělávání

Zřídit vlastní učebnu s technickým vybavením

Vyškolit vlastní tým interních lektorů

Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců

Zvýšit adaptibilitu zaměstnanců

Posílit profesní úroveň zaměstnanců ( odbornou, komunikační)

Zvýšit bezpečnost poskytované péče

 

Díky zřízení a vybavení počítačové učebny, zvýšení úrovně počítačové gramotnosti a prezentačních dovedností zaměstnanců, pořízení resuscitačních modelů a vyškolení vlastních interních lektorů bude zajištěno pokračování činností realizovaných projektem i po skončení financování z ESF. Garancí udržitelnosti je i pořízení modulu „Vzdělávání“ ke stávajícímu personálnímu informačnímu systému, který bude i nadále využíván v rámci personální práce k dobudování a rozvoji systému vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., tj. k plánování, realizaci a evidenci celoživotního vzdělávání.

V rámci realizace projektu bylo proškoleno 142 skupin zaměstnanců v celkovém rozsahu 684 hodin výuky. Jednotlivými vzdělávacími akcemi prošlo celkem 3578 účastníků.

Formování pozitivní firemní kultury - dodavatel NCONZO (Vedení lidí, Emoční inteligence, Manažerské dovednosti, Prezentace a umění prezentovat,Příprava a struktura prezentace) 151 účastníků,

 

Zvýšení úrovně počítačové gramotnosti – dodavatel JUBELA (WORD, EXCEL, POVERPOINT)

184 účastníků,

Udržování a zvyšování kvality a bezpečí – dodavatel SAK (Interní auditor, Ošetřovatelský audit, Dokumentace ve zdravotnickém zařízení, Vyhledávání a řízení rizik ve zdravotnickém zařízení)

92 účastníků,

Udržování a zvyšování kvality a bezpečí – dodavatel Nemocnice Strakonice, a.s., interní lektoři (Hygiena rukou a barierový režim,Nakládání odpady, Školení BOZP a PO, Kardiopulmonální resuscitace – teorie a praktický nácvik, První pomoc při porodu v terénu, Resuscitace novorozence – vyškolení interních lektorů, Resuscitace novorozence – trénink týmů

2604 účastníků,

Individuální účast na akreditovaných školících akcích – kurzy, odborná školení, semináře, konference

VII. Prácheňský den, VIII. Prácheňský den, Umění stárnout, II.Jihočeská konference nemocniční epidemiologie a hygieny, Přednáškový večer k nedožitým 100. narozeninám profesora

MUDr. Ludvíka Hloucala, DrSc., 34. Strakonický seminář, 35. Strakonický seminář, Nové trendy v ošetřování novorozence, Nemocniční infekce, Nová zdravotnická legislativa, Prevence a včasná diagnostika karcinomu prsu, Legislativní změny ve zdravotnictví

547 účastníků

Dále byly podpořeny individuální účasti na školících akcích, které se uskutečnily v rámci dalšího vzdělávání specializovaných (oborů, pořádané v rámci republiky – právní problematika, personalistika, BOZP, odpadové hospodářství, účast na odborných oborových seminářích a konferencích.

 

 

 

Kardiopulmonální resuscitace

 

Od října 2011 do března 2012 probíhala školení v kardiopulmonální resuscitaci pro zaměstnance Nemocnice Strakonice, a.s. Školení se též zúčastnili členové představenstva nemocnice. Teoretickou část vedl primář ARO MUDr. Zbořil a MUDr. Sýkora. Praktickou ukázku a samostatný nácvik na modelech se zaměstnanci procvičovaly sestry ARO: Bc. Martina Poslední, Květa Sýkorová, Jitka Frková. Řidiči DZS ještě absolvovali školení První pomoci při náhlém porodu mimo porodnici. Lektorkou tohoto školení byla staniční sestra Miloslava Jurášová.

 

NCONZO – Vedení lidí II.část, Manažerské dovednosti - Emoční inteligence I. skupina

 

4.-5.1.2012, 9.-10.1.2012 pokračovala druhá část kurzu Vedení lidí pro Top management, střední management.

19.-21.3. 2012 pro střední management kurz Manažerských dovedností, kde se účastníci zdokonalovali a rozvíjeli své znalosti a vědomosti jak vést nejen sebe, ale i ostatní pracovníky, jak delegovat úkoly apod.

26.-27.3.2012 kurz Emoční inteligence pro zaměstnance nemocnice. Náplní kurzu bylo poznání, co je vlastně emoční inteligence, jak ji lze využít, co přináší pro člověka. Pro druhou skupinu bude probíhat tento kurz ve dnech 16.-17.10.2012.

Všechny kurzy vedl Ing. Pavel Svobodník.

 

Přednáškový večer k nedožitým 100-tým narozeninám profesora MUDr. Hloucala

 

19.3.2012 u příležitosti nedožitých 100.narozenin profesora MUDr. Hloucala byl v Rytířském sále Strakonického hradu uspořádán přednáškový večer. Zajímavé přednášky z interních oborů zazněly od přednášejících z Nemocnice Strakonice, a.s. a klinických pracovišť v Praze. Na pana profesora zavzpomínal ve svém příspěvku nestor interního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Ivan Švihálek.

 

SAK – ošetřovatelský audit, vedení dokumentace ve zdravotnickém zařízení

 

Pod vedením lektorů ze Spojené akreditační komise proběhly dvě školení. Pod vedením PhDr. Zvoníčkové a Bc. Maškové 18.-20.4.2012 si staniční sestry upřesnily znalosti a způsoby vedení ošetřovatelské dokumentace a vedení ošetřovatelského auditu. 25.-27.4 2012 MUDr. Marx a MUDr. Vlček objasnily vedení dokumentace ve zdravotnickém zařízení.

 

 

Semináře

 

V nemocnici proběhlo několik odborných seminářů pro NLZP, lékaře.

14.12.2012 Carcinom prsu, projekt 35

23.2.2012 Stárnutí

29.3.2012 Nemocniční infekce

5.4.2012 Legislativní změny ve zdravotnictví

6.6.2012 Ošetření novorozence po porodu – nové trendy, ,,Zlatá hodinka“

 

 

Prácheňské ošetřovatelské dny

 

17.5.2012 v MěDK se konal VIII. Prácheňské ošetřovatelské dny. Zajímavé přednášky byly z oblastí kožního a očního lékařství, epidemiologie, rehabilitace, psychologie.

 

 

Zvyšování počítačové gramotnosti

 

Počítačové kurzy pod vedením Ing. Škopa z firmy Jubela do konce června 2012: Ukončení Wordu, Excelu.

V podzimních měsících budou pokračovat v rozšiřování vědomostí v PowerPointu a některých speciálních složek Excelu.

 

 

2. Jihočeská konference nemocniční hygieny a epidemiologie

 

V krásných prostorách Rytířského sálu Strakonického hradu se uskutečnila 13.4.2012 2. Jihočeská konference nemocniční hygieny a epidemiologie. Hlavním sponzorem konference byla firma B-Braun. Účastníci byli z nemocnic ve Strakonicích, Písku, Českých Budějovic, Prachatic.

 

INTERNÍ LEKTOR V RESUSCITACI NOVOROZENCE - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 9. – 10.11.2011 školení interních lektorů v resuscitaci novorozence. Odborným lektorem kurzu byl MUDr. Milan Hanz, Ph . D., primář neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s..Účastníci kurzu byli vybráni z oddělení ARO, DEO, GYN-POR. Budoucí lektoři byli seznámeni a novými trendy v resuscitaci a na modelech si procvičovali resuscitaci v týmu. Získané vědomosti a znalosti budou dále procvičovat ve svém týmu a dále edukovat ostatní zaměstnance jednotlivých oddělení, kteří se podílejí na ošetřování novorozenců. Včasné a správné zahájení resuscitace přispívá ke snížení poporodních traumat novorozenců.

 

 

VEDENÍ LIDÍ: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 31.10. – 1.11.2011, 8.12.- 9.12.2011 pod vedením Ing. Svobodníka z NCO NZO proběhla první část kurzu aktivity K1. Kurz je určen pro Top management, střední management s cílem zdokonalit a rozvinout dovednosti vedoucích pracovníků s citlivým individuálním přístupem vést sebe a ostatní k zodpovědnosti za kvalitu a druhým lidem na cestě ke zlepšování firemní kultury, vybudování a udržování kvalitního, spokojeného týmu velikost svého výkonu a využití svého potenciálu. Stát se postupně průvodcem sám sobě i pracovníků s pozitivními interpersonálními vztahy, zvyšování kvality a dosahování cílů zaměstnavatele.

 

 

INTERNÍ AUDITOR VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 4. – 6. 10. 2011 probíhalo v učebně vzdělávání skupiny interních auditorů. Lektorem kurzu byla Ing. Gabriela Franková za SAK. Účastníci načerpali teoretické zkušenosti, které si pak vyzkoušeli na cvičných auditech v praxi. Přestože dny vzdělávání byly náročné nejen na čas, ale i na příjem množství informací, všichni vždy vydrželi až do pozdních odpoledních hodin a aktivně se zapojili do výuky. Získané znalosti bude skupina interních auditorů přenášet na jednotlivá oddělení v edukačních a kontrolních auditech.

 

 

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - TEORIE: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

V říjnu a listopadu 2011 byli zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s. školeni v teoretické části kardiopulmonální resuscitace. Lektorem byl MUDr. Sýkora, lékař ARO. Praktický nácvik resuscitace proběhne během ledna 2012 na modelech.

 

 

 

ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Dne 18.-19.10., 15.-16.11.2011 proběhly první kurzy školení ve zvyšování počítačové gramotnosti. Kurzy budou probíhat dále ještě v příštím roce. Účastníci se postupně procvičí ve všech záludnostech práce na počítači.

 

 

 

HYGIENA RUKOU A BARIÉROVÝ REŽIM - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Dne 14.-15.9 2011 v zasedací místnosti Nemocnice Strakonice a. s. probíhala II. Část školení Hygiena rukou a bariérový režim. Lektorem školení byla epidemiologická sestra paní Táborová Anna. Zúčastnilo se celkem 129 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

NÁBYTEK DO UČEBNY A KANCELÁŘE - ZAKOUPENÍ V RÁMCI PROJEKTU „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Projektový tým provedl průzkum trhu.

Oslovil firmu K+V interier a vyzval ji k vytvoření nabídky nábytku do učebny a kanceláře týmu. Firmě byl zaslán také plánek místností.

Celková cena dodaného nábytku 86 000 Kč.

 

MODELY KPR - ZAKOUPENÍ V RÁMCI PROJEKTU „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Projektový tým oslovil čtyři firmy s žádostí o nabídku modelů KPR. Po konzultaci s lékaři ARO a dětského oddělení byla vybrána firma MEDIM s.r.o, která ve své nabídce vyhověla všem požadavkům. V nabídce je soubor modelů k nácviku KPR od novorozence po dospělého, včetně modelů pro nácvik intubace.Celková cena zakoupených modelů 167 064 Kč .

 

 

 

VII. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN

 

„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

Dne 17.5.2011 se v Městském domě kultury ve Strakonicích konal již sedmý ročník regionální konference Prácheňský ošetřovatelský den. Odborným garantem byla Mgr. Marie Janoušková.Zajímavá témata vyslechlo 170 účastníků, z toho bylo 118 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

HYGIENA RUKOU A BARIÉROVÝ REŽIM

 

„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

Dne 12. 5.,18.5.,19.5.,26.5.,1.6. 2011 v zasedací místnosti Nemocnice Strakonice a. s. probíhalo školení Hygiena rukou a bariérový režim. Lektorem školení byla epidemiologická sestra paní Táborová Anna. Celkový počet účastníků 285, z toho 263 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. Druhá část školení bude z důvodu probíhající rekonstrukce prostor zasedací místnosti přeložena na září 2011.

 

Poděkování od našich pacientů

Go to top