Projekt „Modernizace provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005424
Rozpočet projektu: 8 766 134,00 Kč z toho částka dotace: 7 346 924,00 Kč
Výzva: č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší modernizaci provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. a to formu pořízení / doplněním nových funkcionalit. Nově budou pořízeny komponenty operační sály, centrální sterilizace, cytostatika, management nástrojů, skladová evidence, evidence majetku, mikrobiologie pro centrální laboratoř, nástroj pro řízení interních požadavků zaměstnanců (servis desk), nástroj pro plánování směn, evidence smluv a stravovací systém. Součástí projektového záměru je pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude modernizovaný systém provozován a pořízení koncových zařízení.

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

  • Snížení chybovosti, úspora času zaměstnanců, snížení nákladů, kvalitnější podklady a informace pro rozhodování vedoucích pracovníků v oblasti řízení operačních sálů, centrální sterilizace, cytostatik a v souvisejících oblastech (nástroje / majetek / sklad).
  • Naplnění požadavku centrální laboratoře (v oblasti mikrobiologie) na zajištění SW prostředí, které umožní registraci přicházejících vzorků, evidenci všech prováděných úkonů až do ukončení, generování výsledků a jejich příprava pro tisk, výpočet účtu pro plátce a pojišťovnu.
  • Optimalizovat využití lidských zdrojů v nemocničním provozu využívajícího nerovnoměrně i rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to prostřednictvím SW nástroje pro plánování, optimalizaci a správu směn.
  • Zvýšit úroveň vykonávání vybraných interních procesů (typicky žádanky) a umožnit řízení a vyhodnocování jejich kvality prostřednictvím nástroje servis desk.
  • Umožnit zaměstnancům objednávání a rezervaci stravy v rámci nemocniční jídelny, a to i vzdáleným způsobem prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace.
  • Sjednotit způsob evidence smluv (resp. kompletní životní cyklus smluv) a to prostřednictvím zavedení SW aplikace.
  • S ohledem na postupující elektronizaci interních procesů nemocnice zajistit dostupnost informačního systému prostřednictvím rychlé, spolehlivé a bezpečné infrastruktury.

Výstupem projektu je modernizovaný provozní informační systém v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. Realizací projektu dojde ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů, úspoře lidské práce a snížení rizika chyb (např. plánování operací na operačních sálech, vedení cytostatické terapie, plánování směn v nemocničním provozu, zjednodušené objednávání a rezervace stravy). Dále pak ke zvýšení spolehlivosti, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (díky pořízení nezbytné infrastruktury) a k nastavení elektronických vnitřních procesů (např. elektronizací centrální sterilizace, elektronickou registrací vzorků u mikrobiologie).

Projekt „Modernizace provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

 

Poděkování od našich pacientů

Go to top